Hoppa direkt till innehåll
Hälla/Flasbjörke

Hälla/Flasbjörke

Våra projektörer tar nu fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som till exempel om vi måste gräva inom strandskyddsområde, fornlämningsområde eller om Trafikverkets vägar berörs. Vi kommer även att teckna avtal med markägare för att kunna bygga föreslagen sträcka.
Vi håller även på att handla upp gräventreprenör för de rubricerade projekten. Detta förväntas vara klart under april månad och därefter kommer vi tillsammans med entreprenören ta fram tidplan för respektive projekt. Vi skickar ut nytt nyhetsbrev när vi fått fram denna tidplan. Fram till dess är den översiktliga tidplanen att alla projekten ska vara inkopplade till september 2024.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är september 2024.
Finansiering av bredbandsstödet
PTS har delat ut statligt stöd för utbyggnad av bredbandsstruktur i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stödet ingår inom ramen för EU:s paket som kallas Next Generation EU om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en
nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-4

Tisenö

Nu börjar det dra ihop sig för grävstart projekt Tisenö. Det kommer att vara Brorsson entreprenad AB som utför grävarbetena inklusive fiberblåsning och Bravida AB som utför fiberarbetena. ... facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

SV_Finansieras_av_Europeiska_unionen_POS

Ölmetorp

Grävningsarbeten har pågått en tid nu med uppehåll för områden där det under våren var vattensjukt. Brorssons entreprenad AB är nu i slutskedet med grävningen och därefter kommer de att blåsa i alla fiberkablar i den nedgrävda kanalisationen. Vid blåsningen kommer de även att gå in på tomterna för att ”ta emot” fibern utanför husknuten. De beräknar vara klara med fiberblåsningen under vecka 28.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Hunn

Entreprenadarbetet är nu klart och fibern blåst. Bravida AB har ringt och bokat in er kunder för installation under torsdag-fredag denna vecka med några undantag som kommer ske efter midsomma...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Jägersberg

Entreprenadarbetet i Jägersberg har flutit på väldigt bra så Vånga entreprenad AB har nu grävt klart och även blåst i fiberkablarna. Bravida AB kommer att stamskarva fibern under denna ve...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

Hälla/Flasbjörke

Under våren har det varit stora vattenflöden i Flaten och dess biflöden som ställt till det med utbyggnaden av fibernätet. Det har påverkat tre platser: • Passage Flaten vid bron mot Kolvetorp • Passage Mörtsjöbäcken mot Bäcktorpet • Passage Arsen vid Börgöl Brorssons entreprenad AB har avvaktat dessa platser och i stället gjort alla andra arbeten som gått samt blåst all k...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Hunn

Vintern höll i sig lite längre än vad vi hoppats på men nu har Tjällmo grävmaskiner AB kommit i gång med grävningen efter vinteruppehållet. Vattenfall har nu meddelat att de ej kommer att samförlägga sträckan väg 1175 och ned Badplatsvägen 6 kommer denna sträcka att utföras nu tillsammans med återstående arbeten på övriga delar. Då vi kom i gång lite senare än vad ...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Mottorp

Tjällmo Grävmaskiner AB har nu kommit i gång ordentligt med grävningen. Vattenfall har beslutat att de ska samförlägga med oss så de kommer att lägga med kanalisation samtidigt som vi gräver. Det är mycket sten i området som vi inte kan ha i ledningsschakten. Entreprenören sorterar därför bort dessa stenar med hjälp av en gallerskopa. Det gör att framdriften tar lite längre ...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Mottorp

Vi har nu fått in alla markavtal samt fått tillståndet klart ifrån Trafikverket. Vattenfall har inte kunnat klara vår tidplan, trots att vi skjutit på den så mycket vi kunnat utan att riske... facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Jägersberg

Vånga Entreprenad AB har nu lite smått påbörjat grävningarna i Jägersberg. Vi har haft leveransproblem av en typ av kanalisation som vi använder till stammen, men vi hoppas på att få denna leverans under onsdagen denna vecka. Det innebär att de kommer att se ut som om att de gräver en sträcka, hoppar över sträckor och flyttar till ny plats. De platser de hoppar över kommer de att...

Planering

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

Vårt ärende gällande ledningsrätt är nu uppe i Mark- och miljödomstolen. Vi har haft sammanträde med domstolen och klagande, där klagande fått förtydliga vad det är som hen överklagar. ...alan, dvs att parterna skriftligen argumenterar för sin ståndpunkt. Vår förhoppning är att dom meddelas innan april månads utgång. Vi återkommer med ny information när vi fått dom.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Jägersberg

Vi har projekteringen klar för Jägersberg och kommer därmed att påbörja själva utbyggnaden. Bravida AB kommer att utföra installationerna. De kommer att ringa er kunder för att boka in tid...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-6

Bredbandsanslutning Boka/Börstorp

Utbyggnaden av bredband i Boka/Börstorp är nu avslutad och alla beställda anslutningar är utförda. Vi vill erbjuda alla som inte beställt anslutning under projekttiden chansen att ansluta si...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-3

Tisenö

Vi är klara med den preliminära projekteringen och arbete pågår med att fastställa detta i markavtal med berörda markägare. Vi har sökt tillstånd hos berörda myndigheter för att få byg...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Ölmetorp

Vår projektör har tagit fram ett förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. Vi har sökt tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget, vilket vi nu fått beviljat. Vi behöver också teckna avtal med markägare för att kunna bygga föreslagen sträcka och där är vi ett par markavtal kvar som vi räknar med är klara ino...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Hunn

Tjällmo grävmaskiner AB har nu grävt många sträckor i Hunn. Det som återstår är vissa tomtgrävningar, sträckan från väg 1175 och ned till Badplatsvägen 6 samt delar av sjöförläggningen och dess landfästen. Vintern med tjäle kom lite tidigare än vad vi hoppades så Tjällmo grävmaskiner gör nu uppehåll för att invänta mildare väder. Beroende på när tjäl-/islossning s...

rb-finet_timeline_2019_white-5

Tvartorp

Vånga Entreprenad AB har nu grävt klart och har påbörjat blåsningen av fiberkablarna. Det återstår en kundanslutning som är beroende av sjöförläggning för att kunna fullföljas (Gommersnäs). Tyvärr han vi inte få fram materialet för sjökanalisationen innan isläggning så den anslutningen kommer vi inte att kunna färdigställa förrän islossning skett. Bravida AB kommer at...

rb-finet_timeline_2019_white-3

Jägersberg

Vår projektör har tagit fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder i projekt Jägersberg. Vi har sökt tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som till exempel om vi måste gräva inom strandskyddsområde eller fornlämningso...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Tvartorp

Vånga Entreprenad AB har nu varit igång ett tag med grävningarna och hunnit ungefär halvvägs. Det har varit lite mer sten i markerna än vad vi räknat med så det går lite långsammare men vi tror inte att det påverkar prognosen för inkopplad fiberanslutning. Markägaren har markägare varit till stor hjälp med att få bort dessa stenar på ett bra sätt, vilket vi är väldigt tacksamma över.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Hälla/Flasbjörke

Vi har projekteringen klar för Hälla/Flasbjörke och har nu påbörjat själva utbyggnaden. Brorssons entreprenad AB är de som utför grävarbetena och de startade i Kolvetorp och ned mot Fla...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Algustorp

Ibland flyter saker på och man har lite tur. Grävningen för projekt Algustorp har rullat på och nu är all fiber blåst. Lincom AB kommer att börja stamskarva fibern i slutet av denna vecka. De kommer att ringa er under nästa vecka för att boka in tid för slut-installationen som de planerar till vecka 46. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för nä...

rb-finet_timeline_2019_white-3

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

Tyvärr har förrättningen överklagats och ska därför avgöra hos mark och miljödomstolen. I information hos Sveriges Domstolar står att ett överklagande handläggs enligt följande: 1. Överklagandet kommer till Lantmäteriet Lantmäteriet kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Därefter skickas det vidare till mark- och miljödomstolen, tillsammans med de handlin...

rb-finet_timeline_2019_white-3

Mottorp

Vår projektör har tagit fram ett förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. Förslaget innebär att Vattenfall kommer att samförlägga sträckor med oss. Vi har sökt tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget och vi har fått godkänt från Länsstyrelsen och Finspångs kommun. Då vi ansluter mot befintligt nät som...

rb-finet_timeline_2019_white-5

Rejmyre-Hävla

Tjällmo Grävmaskiner AB har färdigställt schaktarbetena och även blåst i all fiber. Med start onsdag denna vecka till och med vecka 41 kommer Bravida att utföra stamskarvning. Vår fiberins...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Hunn

Vi har projekteringen klar för Hunn och kommer därmed att påbörja själva utbyggnaden. #Projekt Hunn är indelat i tre separata sträckor: 1. Sträckan från väg 1175 mot Andviken och ned till Lisenhunnsvägen 20 2. Sträckan Hunnsbackenvägen 4 mot Hunnsbackeviken och ned till Lisenhunnsvägen 3 3. Sträckan från väg 1175 och ned till Badplatsvägen 6 Bravida AB kommer att utf...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

Vi har nu nåtts av information om att Lantmäteriförrättningen är klar. Vi har dock ej fått förrättningshandlingarna sända till oss ännu. Det kommer att vara Brorssons Entreprenad AB som utför schaktarbetena och fiberblåsningen. De planerar in att utföra etappen så snart som de grävt färdigt det projekt som de gräver just nu, Det innebär en grävstart i mitten av november f...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Tvartorp

Vi har projekteringen klar för Tvartorp och kommer därmed att påbörja själva utbyggnaden. Bravida AB kommer att utföra installationerna. De kommer att ringa er kunder för att boka in tid f...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Gäddviken

Ibland flyter saker på och man har lite tur. Grävningen för projekt Gäddviken har rullat på och nu är all fiber blåst. Lincom AB kommer att börja stamskarva fibern i slutet av denna vecka. De kommer att ringa er under nästa vecka för att boka in tid för slutinstallationen som de planerar till vecka 38-39. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Algustorp

Vi har projekteringen klar för Algustorp och kommer därmed att påbörja själva utbyggnaden. Projekt Algustorp är indelat i två separata sträckor: Sträckan från väg 1134 mot Algustorp och vidare till Åbo, Hällebacka respektive Strömsborg Sträckan från väg 1134 och ut till Ålsätter Brorssons entreprenad AB kommer att utföra grävarbetena och de planerar grävstart unde...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Gäddviken

Vi har projekteringen klar och alla tillstånd och markavtal är godkända för Gäddviken och kommer därmed att påbörja själva utbyggnaden. Kabelutsättning av befintliga kablar är beställt och kommer att sättas ut inom någon vecka eller två. Brorssons entreprenad AB kommer att utföra grävarbetena och de planerar grävstart till vecka 35. Lincom AB kommer att utföra fiberarbe...

rb-finet_timeline_2019_white-3

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

Falla (Örebrovägen 13-32): Vi fick en prognos i april om att lantmäteriförrättningen skulle vara klar i sommar, men därefter har vi inte hört något. Vi har gjort ett flertal försök under m...te fått bekräftat när Bravida sedan kan komma och göra fiberarbetena, men återkommer med besked så snart vi vet. Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning september 20.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Brystorp, sträckan Västergården till Brystorp 115

Lincom AB kommer att utföra stamskarvning och installationer och de planerar att utföra detta i början av september. Inför installationerna kommer de att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. Slutinstallationen tar ca 1-2 timmar.     När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt fö...

rb-finet_timeline_2019_white-5

Väg 1135 etapp 3

Lincom har lyckats få till en lucka och hunnit utföra stamskavningen under gårdagen. De har nu därför börjat boka in er kunder för installation. När ni fått besöket för installationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgifterna ska uppdateras hos tjänsteleverantörerna, så dagen efter besöket kan ni beställa tjänster. ...

Linddalen

Brorsson entreprenad schaktar för fullt för fibern i Linddalen. De räknar med att vara klara med schaktningen i slutet denna vecka (v27).
Blåsningen av fibern kommer förmodligen att blåsas direkt efter semestern och därefter kommer Lincom ta vid för att skarva och installera er kunder,
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning slutet augusti/början september 2023.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Väg 1135, etapp 3

Sjökanalisationen är förlagd och all kanalisation är ihop grävd. Tyvärr har vi dock nåtts av det tråkiga beskedet att när den blåsta kabeln skarvades in och testmättes så indikerade m...tallationen av er kunder till augusti. Lyckas de frigöra resurser tidigare ligger detta arbete högst upp på prioriteringslistan. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning augusti 20.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Rejmyre-Hävla

Vecka 25 startar Tjällmo Grävmaskiner AB schaktarbetena för bredband i Rejmyre-Hävla. De kommer att börja med att utföra schaktningen och borrningar för stammen och då först med sträckorna som ligger utmed Trafikverkets väg. Schaktarbetena för stammen kommer att pågå fram till mitten av oktober. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning oktober-november 2023. Finansie...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Boka/Börstorp etapp Börstorp

Vår fiberinstallatör Lincom AB planerar att påbörja skarvningen av stammarna under veckorna 33 och 34. Därefter kommer de att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. De planerar att utföra er slutinstallation med start vecka 35 och avsluta under vecka 36. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det ...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Väg 1135, etapp 3

Vi är nu i full gång med att utföra sjökanalisationen. Det förväntas vara slutfört i början på vecka 20. Därefter kommer Brorssons entreprenad AB att slutföra anslutningarna mellan sjökan...över till att ansluta er kunder. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning juni/juli 2023. Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installera.

rb-finet_timeline_2019_white-3

Rejmyre Hävla

Tillstånden ifrån Trafikverket och Länsstyrelsen är klara. Det återstår något enstaka markavtal som vi tror är klart inom kort. Bravida AB kommer att utföra installationerna. De har påbörjat att ringa er kunder för att boka in tid för att tillsammans med er bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. De kommer också att göra en förinstalla...

Boka/Börstorp, etapp Boka

Grävningen för Boka delen är nu i det närmaste klart. Det som återstår är att ta sig över Emmaån vid Folkström och där inväntar vi lägre vattenflöde samt att ett dykföretag hjälper till. Vår fiberinstallatör Bravida AB påbörjar nu skarvningen av stammarna och beräknar utföra arbetet under veckorna 21–23. Därefter kommer de att ringa er kunder för att boka in besök...

rb-finet_timeline_2019_white-3

Linddalen

Alla tillstånd är godkända och vi inväntar att Brorssons entreprenad AB ska meddela tidpunkt för när de kan påbörja grävningen. De är just nu i full gång med att gräva i våra projekt TRV1135 etapp 3 och Boka/Börstorp. Så snart resurser frigörs från dessa projekt kommer de att starta grävningen i Linddalen. Vi återkommer när vi vet mer om tidpunkten. Vår fiberinstallatör L...

SV_Finansieras_av_Europeiska_unionen_POS

Hälla/Flasbjörke

Våra projektörer tar nu fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som till exempel om vi måste gräva inom strandskyddsomr...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Boka/Börstorp

Boka: Grävningen för Boka delen pågår för fullt. Stora stamsträckor är grävda, men det återstår en del sträckor samt tomtgrävningar. Brorssons Entreprenad AB räknar med att grävningen är klar till slutet april. När all grävning är klar så kommer de att blåsa in fiberkablar i kanalisationen. Vid blåsningen kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att ”ta...

rb-finet_timeline_2019_white-5

Brytstorp exkl. söder om Västergården

Det återstår grävning och blåsning till någon enstaka kund och det kommer att utföras under vecka 6. Lincom AB kommer att starta arbetet med stamskarvning under vecka 6. När det är klart kommer de att ringa er för att boka in tidpunkt för installation. De planerar att utföra slutinstallationerna under veckorna 7–9. Besöket tar 1–2 timmar. När ni fått besöket för slut...

rb-finet_timeline_2019_white-5

Katterum Gösebo

Lincom AB har startat arbetet med stamskarvning i Katterum Gösebo. När det är klart kommer de att ringa er för att boka in tidpunkt för installation. De planerar att utföra slutinstallationerna under veckorna 7–9. Besöket tar 1–2 timmar. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgiftern...

rb-finet_timeline_2019_white-4

väg 1135, etapp 3

Vi måste tyvärr meddela att kanalisationen för sjön har fortfarande inte anlänt. Då isen på sjön börjat lägga sig kommer vi behöva flytta förläggningen till efter islossning. Vi komme...slossning sker och därefter utföra skarvning av stam och installation hos kunderna. Vi ber om ursäkt för det inträffade. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning april/maj 20.

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

De markavtal som vi inte lyckats få till stånd har lämnats in till Lantmäteriet för Lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen pågår för fullt och vår förhoppning är att allt ska vara klart så att vi kan planera för grävstart direkt efter vintern.
Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning maj 2023.

SV_Medfinansieras_av_Europeiska_unionen_POS

Boka/Börstorp

Grävning påbörjas i Boka – Planering pågår i Börstorp

rb-finet_timeline_2019_white-3

Linddalen

Projektering pågår av området Linddalen. När vi gräver måste vi söka flertalet tillstånd. Det är allt ifrån tillstånd från Trafikverket/vägföreningar för att få gräva i eller i när...t där alla tillstånd är godkända. Det innebär att vi behöver flytta fram starten för grävningen och därmed även inkopplingen. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning maj 20.

väg 1135 etapp 3

Brorssons Entreprenad AB återupptog grävningarna i september och har i princip grävt klart allt som rör markförlagda kablarna. Det återstår ett par tomtgrävningar samt tryckningar under väg/...s kan ske först när fibern är i och stamskarvad vilket innebär att prognosen för installation flyttas fram till januari 2023. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning januari 20.