Hoppa direkt till innehåll

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi vill berätta hur vi behandlar dina personuppgifter hos Finspångs Stadsnät Finet AB
För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss behöver vi hantera dina personuppgifter. Ofta får vi dina personuppgifter direkt från dig som kund eller intressent men ibland överlämnas eller hämtas din information på annat sätt. Oberoende av anledningen till att dina personuppgifter finns hos oss, behandlar vi alltid dina personuppgifter med största respekt för dig och din personliga integritet. Finspångs Stadsnät Finet AB tar personuppgiftsansvaret på största allvar och du kan lita på att vi uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).
Som en del av vår hantering av dina personuppgifter kan det i sällsynta fall inbegripa mer privat information. Vi behandlar endast sådan information när det är strikt nödvändigt och har stöd av dataskyddsförordningen och annans svensk lagstiftning. Registrerade personuppgifter skyddas från obehöriga användare och vi lämnar endast ut personuppgifter när det behövs och är tillåtet enligt lag.

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR) och i annan svensk lagstiftning. Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Ändamålet kan även vara att informera om avbrott, störningar och uppfylla lagkrav enligt LEK (lagen om elektronisk kommunikation), distribution av faktura, upprätthålla datasäkerhet eller förhindra bedrägerier. Vi behandlar enbart dina personuppgifter för ändamål som är tydligt definierade och knutna till ett bestämt syfte.

Insamling av personuppgifter

Du kan lämna dina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan även få tillgång till personuppgifter när du lämnar uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. i samband med avtalstecknande eller utförande av tjänster.
Vi inhämtar personuppgifter från Finspångs Kommuns kommuninvånarregister och från vår hemsida då intresseanmälningar fylls i.

Personuppgifter som vanligtvis samlas in är

Personinformation är de uppgifter som vi behöver för att du ska kunna bli kund hos oss eller ingå avtal med oss. Exempel på personinformation är namn, adress, lägenhetsnummer, telefon, e-post, kreditvärdering, kundnummer och tillhörande lösenord.
Om vi samlar in personuppgifterna själva från någon annan än dig så kommer vi att informera dig om det.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter med en rad åtgärder så att informationen inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgänglig för obehöriga. Endast de som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra en särskild tjänst har behörighet att komma åt och hantera dina uppgifter hos oss. I de fall vi samarbetar med interna och externa partners har de samma krav på hanteringen som vi har.
Incidenter rapporteras alltid till Integritetsskyddsmyndigheten och till inblandade personer inom 72 timmar. Eventuella dataintrång polisanmäls alltid.  Delning av personuppgifter

Vissa av dina personuppgifter kan komma att överlämnas till en samarbetspartner för att vi ska kunna utföra de tjänster du beställt eller i den mån uppgifterna behövs för att samarbetspartners ska kunna utföra arbeten i fibernätet som finns i det område din anslutning och nod är belägen. När så görs har du som individ samma lagliga skydd och rättigheter som om uppgifterna enbart hanterades av oss.
Exempel på de som kan delges dina insamlade personuppgifter är:
 • Vår kundservice.
 • Entreprenörer och installatörer i vårt fibernät.
 • Den tjänsteleverantör du valt.
 • Tekniska konsulter som arbetar på uppdrag av oss.
 • Inkasso- och delgivningsföretag.
 • IT-leverantörer som utvecklar och servar våra system.
Dina personuppgifter lämnas inte till bolag i länder utanför EU eller EES.
Notera att vi liksom alla andra branscher är skyldiga att lämna ut personuppgifter till polisen för brottsutredningar efter domstolsbeslut.

Samtycke

Om du har lämnat ett samtycke till oss så att vi får behandla dina personuppgifter, har du rätt att återkalla det.

Företagsinformation

Personuppgifter används för att skicka dig nödvändig information om t.ex. avbrott, störningar, förändrade avtalsvillkor eller annan viktig information i din kundrelation till oss.

Gallring av personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och när personuppgifterna bedöms att de inte längre behövs raderas de permanent. Detta gäller till exempel när ett avtal har upphört och våra pågående ärenden är färdiga. Delar av dina personuppgifter kan dock behöva sparas även ett tag därefter, till exempel för bokföringsändamål. När ett avtal upphört ska personuppgifter sparas i 7 år enligt lagen. Om det finns en pågående utredning eller tvist ska personuppgifterna sparas i 10 år eller så länge ärendet är öppet. De handlingar som omfattas av offentlighets – sekretesslagen kommer att hanteras utifrån arkiveringslagen.

Rätt att få information

Du har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om dig behandlas av oss. Om sådana personuppgifter finns hos oss får du efter begäran all information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade men det är inte säkert att begärelsen kan tillgodoses om det finns andra lagar som motsäger att en sådan begäran kan utföras. Notera att fakturor och underlag måste sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Om det saknas laglig grund för att få behålla dina personuppgifter raderas dessa omgående.
Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:
 • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för.
 • Vid återkallelse av samtycke.
 • Om behandling sker för direktmarknadsföring.
 • Vid intresseavvägning där det inte finns berättigat skäl som väger tyngre än den registrerades intresse.
 • Informationen har inte behandlats enligt dataskyddsförordningen.
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt att begränsa automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande för att hantera dina personuppgifter.
Rätt till att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)
Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal eller att du har lämnat ett samtycke har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan bara genomföras om det är tekniskt genomförbart.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Behandling av dina personuppgifter kan i vissa fall begränsas på begäran av dig eller av personuppgiftsansvarig under exempelvis en tid då en utredning pågår. Vid en begränsning markeras uppgifterna så att det bara får behandlas för vissa syften. När en begränsning upphör ska du bli informerad.

Rätt till invändning

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Rätten gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om vi ska kunna fortsätta med att behandla uppgifterna måste vi visa att det finns lagligt stöd för behandlingen som gör att dina invändningar inte kan tillgodoses.
Har du synpunkter, klagomål, invändningar, vill göra en rättelse eller önskar radera dina uppgifter eller bara vill veta vilka av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss, går det utmärkt att kontakta oss enligt nedan.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Finspångs Stadsnät Finet AB och som kan nås via finet@finet.se eller på telefon 0122-246 80. Vårt dataskyddsombud för Finspångs Stadsnät Finet AB kan nås via mail på eller på telefon 0122 – 85 00 00

Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in klagomål om vår hantering av dina personuppgifter. Det gör du enklast genom kontakterna ovan. Du kan även lämna in klagomål till tillsynsmyndighet via www.integritetsskyddsmyndigheten.se

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för Finspångs Stadsnät Finet AB och för hemsidan www.finet.se om inte annat uppges. I de fall hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor utanför Finspångs Stadsnät Finet AB så kan vi inte svara för innehållet på dessa hemsidor.

Ändringar av personuppgiftsbestämmelserna

Om det sker förändringar i våra bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer vi att meddela det på denna sida. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i ett avtal med dig gäller naturligtvis avtalsbestämmelserna i överensstämmelse med lagar och förordningar.